• Internetmedicin
  Belslutsstöd och allmän webbresurs för diagnostik och behandling
 • Janusinfo
  Information om läkemedelsanvändning från Stockholm Läns Landsting
 • Praktisk Medicin
  Utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården. OBS: Vissa sidor kräver prenumeration.
 • ICD.nu
  ICD Diagnoskoder
 • Läkartidningen - Medicinens ABC
  Sök genom Läkartidningens artiklar
 • Pascals eOrdination
  SOrdinera läkemedel via nätet
 • Hitta Apotek!
  Hitta alla apotek i ett område, sortera efter öppettider
 • Anatomiatlas
  Anatomiatlas med illustrationer från 1177
 • NEJM - Clinical videos
  New England Journal of Medicine - instruktionsvideon för både medicin och kirurgi
 • FASS
  Sök enskilda läkemedel. Innehåller indikationer, kontraindikationer, dosering, biverkningar, förpackningsstorlekar, och mer.
 • VISS.nu
  Handläggning av patienter i primärvården
 • Kloka Listan
  Rekommenderade Läkemedel för vanliga tillstånd av SLL
 • Sfinx Interaktioner
  Databas av Läkemedelsinteraktioner av SLL - Janusinfo
 • Läkemedel och amning
  Documentation av olika läkemedelseffekter när man ammmar av SLL - Janusinfo
 • Kön, genus, läkemedel
  Databas av olika läkemedel med kön och genusperspektiv av SLL - Janusinf
 • Socialstyrelsen - Beslutsstöd vid sjukskrivning
  Beslutsstöd med rekommenderade sjukskrivningstider vid olika tillstånd från Socialstyrelsen
 • Socialstyrelsen - Ovanliga Diagnoser
  I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar (incidens <100 på 1 miljon invånare)
 • Läkemedelsboken
  Terapirekommendationer, utredning, diverse fakta sorterat efter tillstånd
 • Läkemedelsverket
  Utförlig dokumentation om alla läkemedel, speciellt användbart vid ovanliga läkemedel
 • FYSS
  Information om hur man kan behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet
 • Medicininstruktioner
  Instruktionsvideon för läkemedelsanvädning för patienter
 • Vaccinationsråd
  Vaccinsrekommendationer för olika länder från 1177 SLL
 • Kirurgia Minor
  Instruktionsvideon för mindre kirurgiska ingrepp som kan göras på vårdcentral.
 • DermIS
  Största databasen på hudsjukdomar och hudtillstånd med bildstöd
 • Dermnet
  Handläggning, behandling, och allmän information om olika hudtillstånd. Bra resurs när man vet vad man letar efter.
 • Nationella Riktlinjer
  Nationella Riktlinjer för diabetes vård 2015
 • Nationella Diabetesregistret
  Nationella Diabetesregistret
 • Diabetesvård - SKL
  Behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial, vårdprogram och webbutbildning för bättre diabetesvård framtaget av SKL.
 • GFR
  Räkna ut Glomerular Filtration Rate från Kreatinin och Cystatin C enligt MDRD och CKD-EPI
 • Diabeteshandboken
  Vårdprogram skriven av överläkare Peter Fors tillsammans med Svensk Förening för Diabetologi.
 • Radiology Masterclass
  Undervisningsmaterial för tolkning av radiologiska bilder
 • Radiopaedia
  Stor databas med olika radiologiska fall med utförliga kommentarer och referensartiklar
 • Radiology Assistant
  Stor databas om radiologi, tolkning, samt material för praktisk undervisning från Nationella Föreningen för Radiologi i Nederländernar
 • Riktlinjer (SFH)
  Nationella riktlinjer för behandling av hematologiska tillstånd från Svensk Förening för Hematologi
 • Strama
  "Vårdprogram från Samverkan mot antibiotikaresistens
 • Sminet
  Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.
 • WHO Vaccination
  Vaccinationsprogram i olika länder från World Health Organization
 • Provtolkning
  Labb och provtolkning av en stor mängd prov från Wieslab
 • ÖNH-praktika
  ÖNH-tillstånd med bilder, handläggning, behandling. Bok i PDF format.
 • Trip Database
  Databas för kliniska studier, sammanfattningar, och meta-analyser. Stödjer PICO sökningar.
 • Cochrane Library
  Meta-analysstudier i världsklass för evidensbaserad medicin..
 • Medinsikt
  Sammanfattningar av läkarprogrammet med fina illustrationer
 • Medicinska PM
  Sammanfattning av läkarprogrammet i Lund med lathundar och dokument. Kräver konto men är gratis
 • Hus 75
  Sammanfattning av den prekliniska delen av läkarprogrammet på Karolinska Institutet, enbart för tentamen.
 • ABCD2
  ABCD²-skalan indikerar risken för stroke inom två dagar efter en TIA.
 • ABC-score
  ABC-score (Assessment of Blood Consumption) kan användas för att snabbt efter ankomsten till akuten bedöma behovet av massiv transfusion.
 • AIR-Score
  AIR är ett verktyg för att bedöma hur sannolikt det är att en patient har appendicit.
 • Albuminkorrigerad Kalcium
  Beräkning av albuminkorrigerat kalciumcalcium
 • Alvarado-Score
  Alvardo-Score används för att underlätta bedömningen vid misstänkt appendicit
 • Anjongap
  Beräknar anjongapet (anjongap = Na+ + K+ - Cl- - HCO3-)
 • Apgar
  Poängskala som används för att bedöma hälsotillståndet hos nyfödda.
 • Basalmetabolism
  Beräkning av det basala energibehovet.
 • BMI
  Beräkning av Body Mass Index. BMI = vikt / längd2
 • Calvert
  Calverts formel används för att dosera karboplatin.
 • Centorskriterierna
  Används för att bedöma om misstänkt tonsilit behöver Strep A test.
 • CHA2DS2-VASc
  Används för att beräkna risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Poängen används ofta för att bedöma behovet av antikoagulation
 • Child-Pugh
  Klassifikation som används för att prognosticera överlevnaden vid levercirros.
 • CIWA-Ar
  Skattningsskala för att bedöma patienter med abstinenssymptom.
 • CRB-65
  Bedömning av vårdnivå för patienter med pneumoni.Lunginflammation
 • CT Head Rule
  Beräknar behovet av CT-huvud efter lätt huvudtrauma.Canadian CT Head Rule
 • Dos efter yta
  Beräkna dos efter kroppsyta med Dubois, Mosteller, eller Haycock.
 • Dropptakt
  Beräkna hur många droppar per minut ett dropp skall hålla för att ge en viss mängd vätska under en bestämd tid.
 • EGSYS
  Beräkna sannoligheten för kardiell orsak till synkope.
 • EuroScore
  Används för att uppskatta den operativa mortaliteten hos patienter som planeras för hjärtkirurgi.
 • Glasgow Coma Scale (GCS)
  Beräkning av medvetandegrad
 • Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS)
  Används för att riskstratifiera patienter med övre GI-blödning.
 • Glukoskorrigerat Natrium
  Korrigerat natrium vid hyperglykemi.
 • GRACE
  GRACE kan ge en uppskattning av risken för död i samband med akuta koronara syndrom.
 • GUCI
  Index för att uppskatta graden av levercirros hos patienter med hepatit C. Göteborg University Cirrhosis Index
 • HAS-BLED
  Beräkna risk för blödning hos waranbehandlade patienter.
 • HbA1c omvandlare
  Omvandla Mono-S (gamla) till IFCC (nya).
 • Infusionsmängd
  Beräknar hur mycket vätska patienten får beroende på dropptakt och infusionstid.
 • Infusionstid
  Beräknar hur lång tid det tar att ge en viss volym dropp.
 • Insulindos
  Beräkna rimlig bolusdos insulin hos en insulinbehandlad diabetiker med tillfällig hyperglykemi.
 • Kardiovaskulär risk
  Beräkna risken att dö i hjärtkärlsjukdom inom 10 år.
 • Kreatinin-clearence
  Cockcroft-Gault beräkning av kreatinin-clearance.
 • Kroppsyta
  Beräknar kroppsyta från längd och vikt.
 • LDL (Beräknat)
  Beräknar LDL med totalkolesterol, HDL och triglycerider.
 • LM-reviderad
  Ny beräkning av kreatninclearance som rekommenderas av SBU.Kreatinin clearance
 • MDRD
  Beräkning av kreatininclearance.
 • Medelartärtryck
  Beräknar medelartärtrycket baserat på diastolisk och systoliskt tryck.
 • MELD
  Uppskatta kortsiktsöverlevnad vid levercirros ochbehov av transplantation.
 • MEWS
  Bedömer vitalparametrar som helhet.
 • Natrium-brist
  Beräknar natriumunderskottet.
 • Natrium-utsöndring
  Natrium utsöndring, användbart vid diagnostik av njursvikt.
 • NEXUS-kriterier
  Kliniskt utesluta skada av halskotorna (Cervical Spine Injury) och bedöma behov av radiologi.
 • Osmolgap
  Används för att se om blodet innehåller exogena ämnen såsom alkoholer i samband med intoxikationer.
 • Ottawa Ankle Rules
  Bedömning av fotskador. Kan utesluta frakturer hos många patienter utan att röntga fotleden.
 • Ottawa Knee Rules
  Bedömning av knäskador. Kan utesluta frakturer hos många patienter utan att röntga.
 • Parklands formel
  Används för att uppskatta vätskebehovet hos en vuxen med brännskada
 • PERC-regeln
 • PESI-score
  PESI är tänkt att hjälpa till med beslut om inläggning eller ej vid fynd av lungemboli.LE
 • pH-korrigerad Kalcium
  Korrigerat Kalcium från på joniserat calcium när pH avviker (t ex i en blodgas).calcium
 • Promillehalt (etanol)
  Omvandlar etanolhalt från serum eller plasma till helblod.
 • QTc tid
  Korrigerar QT-tid med hjärtfrekvensen.
 • Rockall
  Bedömer risk vid övre GI-blödning.
 • San Fransisco Syncope Rule
  Upskatta risk för allvarlig händelse efter syncope.
 • Strokeskala
  NIH Stroke Scale används för att kvantifiera disabilitet orsakad av en stroke.NIH Stroke Scale
 • Syrgas
  Verktyg för att beräkna hur länge en syrgastub räcker med en viss ordination.
 • TIMI NSTEMI
  TIMI-score används vid hjärtinfarkt och instabil angina för att bedöma prognosen
 • TIMI STEMI
  TIMI-score används vid hjärtinfarkt och instabil angina för att bedöma prognosen
 • Vätskebehov
  Beräknar vätskebehov hos barn.
 • Well's Score (DVT)
  Beräkna sannoligheten för en djupventrombos
 • Well's Score (LE)
  Lungemboli
 • Vattenunderskott
  Formel för att uppskatta underskott på vätska vid intorkning ("Free Water Deficit").hypernatremi
 • WETBAGS-5A
  WETBAGS-5A är en samling formler för att snabbt räkna ut läkemedelsdoser med mera till barn.
 • Winters formel
  Winters formel kan användas för att räkna ut vad pCO2 borde vara vid ett visst bikarbonatvärde hos en patient med en metabol acidos.
 • Ögonsjukdomar
  Visar hur sannolika olika ögondiagnoser är givet patientens symptom